Psycholog Pruszków - Centrum terapeutyczne Jesteś

ZAREZERWUJ

I. Ogólne zasady

1. Centrum terapeutyczne JESTEŚ Anna Bastecka-Trzeciak (zwane dalej Centrum)  świadczy odpłatne usługi w zakresie pomocy psychologicznej oraz terapeutycznej. Niniejszy regulamin obowiązuje w placówce przy ul. Drzymały 7/5 w Pruszkowie (05-800) oraz podczas zajęć prowadzonych ONLINE.

2. Centrum prowadzi poniższe formy pomocy terapeutycznej:

a) indywidualne:

 • terapia indywidualna młodzieży i dorosłych

 • konsultacje rodzicielskie

b) grupowe: 

 • grupy wsparciowo-rozwojowe dla dorosłych

 • grupy wsparciowo-rozwojowe dla dzieci

 • treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

 • szkolenia

 • warsztaty 

3. Szczegółowa informacja o formach pomocy dostępna jest na stronie internetowej i w siedzibie Centrum.

4. Wszystkie ww. formy pracy są możliwe w pracy on-line za pomocą wybranego komunikatora. O wybranej formie decyduje osoba prowadząca dany rodzaj terapii.

5. Kwalifikacja osoby dorosłej/dziecka na zajęcia terapeutyczne jest możliwa po wizycie konsultacyjnej w Centrum u specjalisty, wspólnie z którym zostanie ustalony zakres pomocy, jaka będzie świadczona.

6. Specjaliści pracujący w Centrum poddają swoją praktykę superwizji, podczas której konsultują swoją pracę z dbałością o zachowanie tajemnicy zawodowej.

7. Korzystanie z wybranej formy pomocy jest jednocześnie wyrażeniem zgody na poniższy regulamin. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w Centrum.

II. Zasady korzystania z zajęć

1. Każda osoba pełnoletnia może skorzystać z dostępnych form pomocy zalecanych przez terapeutę po odbyciu konsultacji.

2. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

3. Opłaty obowiązują wg aktualnego cennika zamieszczonego na stronie Centrum.

4. Klienci, którzy odwołali sesję w tym samym dniu lub też jej nie odwołali i nie przyszli, ponoszą opłatę za sesje wg cennika.

5. Opłaty za zajęcia grupowe należy opłacić w całości minimum na 7 dni przed rozpoczęciem. Istnieje możliwość płatności w ratach 2 lub 4 ratach – pierwsza min 10 dni przed rozpoczęciem, druga minimum tydzień przed rozpoczęciem nieopłaconej kolejnej części zajęć. Szczegółowe informacje dotyczące kwot i terminów są podawane w ogłoszeniu o zajęciach.

6. Opłaty za udział w warsztatach należy wpłacić minimum 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (lub w innym terminie, jaki wskaże organizator). Kwota jest zależna od warsztatu i jest zamieszczana w ogłoszeniu.

7. W przypadku rezygnacji z grup/warsztatów, opłata w całości jest zwrotna do 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po tym terminie opłata jest zwracana w wysokości 70 %, w związku z powstałymi i poniesionymi przez prowadzących kosztami związanymi z organizacją kursu. W przypadku dołączenia do grupy w czasie krótszym niż 5 dni przed jej rozpoczęciem, kwota nie jest zwracana.

8. Osoba może uiścić opłatę przelewem na wskazane indywidualnie w rezerwacji konto.

III. Zasady odwoływania spotkań

1. Wizyty bezpłatnie odwołać można 24* godziny przed umówionym terminem. (*Terapeuta w koakcie terapeutycznym może ustalić inaczej).

2. Za skuteczne odwołanie uznaje się: wysłanie na wskazany adres z zachowaniem terminu wiadomości SMS, wiadomości e-mail bądź anulacja wizyty w serwisie rezerwacyjnym.

IV. Zasady odbywania spotkań przez osoby dorosłe

1. Terapia odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu, sesja trwa 50 minut.

2. W przypadku spóźnienia się klienta sesje nie są przedłużane.

3. Opłata za sesję jest zgodna z obowiązującym cennikiem.

4. Opłata za sesje regulowana jest przelewem na 48 godzin przed planowaną datą wizyty. Jeśli uiszczenie opłaty nastąpi w dniu wizyty - klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty.

5. W przypadku nieodwołania sesji minimum 24* godzin wcześniej, klient ponosi koszt sesji.(*Terapeuta w kontakcie terapeutycznym może ustalić inaczej)

6. Terapeuta niezdolny do pracy może odwołać sesję najwcześniej jak to możliwe i poinformuje o tym klienta. Może zaproponować inny termin spotkania.

7. W przypadku sesji prowadzonej ONLINE klient zobowiązany jest do:

 • zadbanie o dostęp do sprawnego sprzętu i łącza internetowego

 • zadbadnie o spokojną przestrzeń do prowadzenia rozmowy

 • połączenie się we wskazanej porze poprzez wskazany link ze specjalistą

 • w razie trudności  o kontakt drogą mailową czy telefoniczną

V. Zasady odbywania spotkań dla dzieci

1. Zajęcia terapeutyczne kierowane są do dzieci i młodzieży do 18 roku życia i wymagają zgody opiekunów prawnych. Na terapię zapisują rodzice/opiekunowie prawni.

2. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia formularza zapisu dziecka, w którym przekazują niezbędną wiedzę na temat ogólnego funkcjonowania dziecka oraz stanu zdrowia, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.

3. Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. w przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.

4. Prowadzący zajęcia nie przyjmują odpowiedzialności za cenne rzeczy dziecka przyniesione z domu.

5. Za zniszczenia dokonane przez dziecko na terenie Centrum odpowiadają finansowo rodzice/opiekunowie dziecka.

6. Prowadzący zajęcia ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka tylko podczas trwania zajęć.

7. Centrum zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku częstych nieobecności dziecka na terapii lub nieprzestrzegania przez rodziców zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.

8. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.

9. Szczegółowe zasady spotkań indywidualnych z dzieckiem:

 • przed rozpoczęciem terapii wymagana jest co najmniej 1 konsultacja

 • rodzice włączeni są w proces terapeutyczny na zasadach ustalonych wspólnie z terapeutą

 • w przypadku młodzieży powyżej 13 roku życia, sesje mogą być objęte tajemnicą, z wyjątkiem informacji dotyczących zagrożenia życia, zdrowia dziecka lub innych osób z jego otoczenia. W przypadku dzieci młodszych o objęciu tajemnicą decyduje terapeuta w porozumieniu z rodzicem.

 • sesje odwołują rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

 • zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. w przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.

 • 10. Szczegółowe zasady zajęć grupowych

 • terapeuta kwalifikuje dziecko do udziału w zajęciach grupowych w trakcie konsultacji, po zapoznaniu się z ewentualną dokumentacją dziecka i rozmową z rodzicami i dzieckiem

 • zajęcia odbywają się według grafiku w stały dzień i o stałej godzinie

 • w przypadku nieobecności dzieckna zajęciach grupowych płatnych, koszty zajęć nie są zwracane

 • w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach więcej niż 3 razy, o dalszej możliwości kontynuacji decydują prowadzący

 • rodzice nie ponoszą kosztów zajęć grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty

 • informacje na temat funkcjonowania dziecka podczas zajęć wydawane są w okresie do 2 miesięcy od zakończenia zajęć na prośbę rodzica/opiekuna prawnego, pod warunkiem, że dziecko uczestniczyło w minimum trzech-czwartych spotkań.

VI. Płatności za wizyty

1. Ceny usług za wizytę są dostępne na stronie internetowej Centrum: www.jesteswcentrum.pl/oferta

2. Przedpłata w wysokości 100% ceny za daną wizytę jest dokonywana jest w przeciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji. Jest to warunkiem utrzumania terminu oraz potwierdzeniem, że wizyta się odbędzie. W przypadku dokonania rezerwacji na krótszy termin, należy opłacić rezerewację natychmiast, a potwierdzenie przelewu przesłać na adres: jesteswcentrum@gmail.com

3. Przedpłata powinna zostać dokonana na wskazany w rezerwacji rachunek bankowy lub przez serwis płatniczy Paynow.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Wizyta może być odwołana telefonicznie pod wskazanym w rezerwacji numerem kontaktowym do specjalisty lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres jesteswcentrum@gmail.com najpóźniej na 24 godzin przed umówionym terminem. W takim przypadku użytkownikowi zwracacne są dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną wizytę albo, za obopólną zgodą, zostaje ustalony nowy termin wizyty na poczet wpłaconej kwoty. Wiadomość e-mail z nowym terminem konsultacji wysłana do użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu konsultacji.

2.W przypadku, gdy wizyta z umówionym Terapeutą nie może się odbyć w uzgodnionym terminie lub miejscu, z przyczyn, za które odpowiada Centrum terapeutyczne JESTEŚ, wedle wyboru Użytkownika:

 • abo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za taką konsultację i przyjmuje, że zostaje ona odwołana

 • albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji,

 • albo, jeżeli istnieje taka możliwość, zapewni odpowiednie zastępstwo innego terapeuty.

VII . Reklamacje

1. Nabywaca ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni  kalendarzowych od dnia konsultacji.

2. Reklamacja może zostać przesłana drogą mailową na adres: jesteswcentrum@gmail.com lub na adres: Centrum terapeutyczne JESTEŚ, ul.Dereniowa 2a, 05-840 Brwinów

3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Nabywcy (imię, nazwisko, PESEL, adres mailowy i korespondencyjny) oraz dokładny opis okoliczności będących podstawą złożenia reklamacji.

4. Centrum terapeutyczne JESTEŚ rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Centrum terapeutyczne JESTEŚ powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail lub na adres korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

6. W przypadku uznania reklamacji Centrum dokona zwrotu części/całości ceny Usługi Nabywcy.

IX. Dane osobowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz Cookies dostępne są w Polityce Prywatności do zapoznania się pod adresem: https://www.jesteswcentrum.pl/rodo-2

X. Postanowienia końcowe

1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad.

2. Podpisanie w formularzu zapisu znajomości regulaminu jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

3. Sytuacje nieopisane wyżej są ustalane indywidualnie z osobą prowadząca dany rodzaj pomocy i/lub właścicielem Centrum.

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin Centrum terapeutycznego JESTEŚ

ZADZWOŃ LUB NAPISZ:

Anna: +48 691 339 478

jesteswcentrum@gmail.com

 

 

 

 

 

REGULAMIN CENTRUM TERAPEUTYCZNEGO JESTEŚ